ប្រភេទនៃការចុះឈ្មោះជាសមាជិក
  • សម្រាប់សមាជិកដែលជាបុគ្គល រីជាលក្ខណះគ្រូសារ
  • សម្រាប់សមាជិកជាសហគមន៍
  • សម្រាប់សមាជិកជាចង់ទិញផលិតផលធម្មជាតិ