ទំនាក់ទំនងពួកយើង
Address: 9-11, Street 476, Tuol Tompung I, Chamcar Morn, Phnom Penh
Email: info@ccc-cambodia.org
Contact Number: +855 (0)23 214 152, +855 (0)23 216 009